Main page / Výuka v oboru

Výuka v oboru

Podmínky studia

 • jsou dány statutem (článek 13 a 14), studijním řádem (článek 22 - 40) a stipendijním řádem MENDELU (studijní předpisy)
 • uchazeč musí mít řádně ukončené studium v magisterském studijním programu s biologickým zaměřením (např. program zootechnika - obor živočišné technologie na Mendelu v Brně; obory buněčná a molekulární biologie nebo genetika na PřF MU v Brně; obory biotechnologie a aplikovaná biologie na AF SPU Nitra; obor zootechnika na ZF JU České Budějovice; obory z FVL Brno, AF ČZU Praha; nebo PřF UK Bratislava
 • uchazeč musí prokázat předpoklady pro VaV práci v oboru molekulární biologie a genetiky v rozsahu určeném oborovou radou doktorského studijního oboru
 • aktivní znalost anglického jazyka minimálně na střední úrovni

Požadavky na státní doktorskou zkoušku

 • absolvování předepsaných zkoušek (z anglického jazyka, a min. 3 odborných předmětů ze seznamu níže),
 • předložení tezí své disertační práce.

Další povinnosti PhD. studenta (dle akreditačního spisu, aktualizováno k dubnu 2016)

 • aktivní účast na konferencích,
 • presentace výsledků v angličtině alespoň na jedné konferenci,
 • alespoň 1 publikace v časopise s IF vedeném v databázi WoS1 publikace v časopise bez IF vedeném v databázi Scopus, u které je doktorand prvním autorem
 • spolupráce na řešení grantů a projektů GAČR, MZe ČR, RP, IGA atd.,
 • podíl na zajišťování výuky pregraduálních studentů.

Pozn.: Podmínky jsou přísnější než ve studijním řádu univerzity, které jsou minimální; jednotlivé obory se řídí platnou akreditací.

Studijní předměty oboru

 • Anglický jazyk - odborný (požadavky ke zkoušce)
 • Desing a analýza pokusů, management VaV (prof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D.)
 • Technologie genomiky a proteomiky (prof. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D.)
 • Molekulární genetika živočichů (prof. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D.)
 • Genetika a šlechtění hospodářských zvířat (prof. Ing. Jindřich Čítek, CSc.)
 • Imunogenomika (prof. MVDr. Petr Hořín, CSc.)
 • Molekulární cytogenetika (prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc.)
 • Bioinformatika a genetika kvantitativních znaků (prof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D.)
 • Buněčná biologie (prof. MVDr. Zbyšek Sládek, Ph.D.)
 • Bioanalytické metody (prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.)
 • Molekulární biologie reprodukce (doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.)
 • Biotechnologie reprodukce (prof. Ing. Ladislav Máchal, DrSc.)