Main page / O oboru

O oboru

O oboru "Molekulární biologie a genetika živočichů"

Pracoviště garantující Ph.D. obor:

Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat, MENDELU, pracoviště genetiky živočichů.

Doktorský studijní obor, ukončený titulem PhD. je na univerzitě nejvyšším možným stupněm systematického vzdělání. Základem PhD. studia je samostatná tvůrčí činnost ve výzkumu a vědecké bádání. Mladý nositel titulu PhD. musí být připraven rozvíjet nové, perspektivní směry a obory vědy a výzkumu.

Cíl studia

Vědecká a samostatná výzkumná a vývojová tvůrčí činnost v oblasti molekulární biologie a genetiky živočichů, včetně studia genomiky, proteomiky, bioinformatiky, kvantitativní genetiky a další geneticky orientované tvůrčí činnosti, využívající především moderní metody molekulární a buněčné biologie.

Profil absolventa

Studenti se zaměří a zvládnou metodologii vědecké a výzkumné práce v biologii a genetice, metody molekulární a buněčné biologie, genomiky, proteomiky, bioinformatiky a kvantitativní genetiky. Budou schopni pracovat jako vědečtí a výzkumní pracovníci ve výzkumných ústavech; jako pedagogicko-vědečtí a vědečtí pracovníci na univerzitách; specialisté ve službách pro zemědělství, potravinářství nebo u biotechnologických firem orientovaných na výrobu bioproduktů nebo služeb a dále v orgánech státní správy, kontrolních a inspekčních orgánech zaměřených na genetické testování a zemědělské biotechnologie.

Charakteristika profesí a možnosti uplatnění absolventů oboru:

  • vědečtí a výzkumní pracovníci na pracovištích AV ČR, (např. ÚŽFG Liběchov, BFÚ Brno) a výzkumných ústavů (VÚŽV Uhříněves VÚCHS s.r.o. Rapotín, VÚVL Brno, VÚ potravinářský Praha atd.)
  • pedagogicko-vědečtí a vědečtí pracovníci na univerzitách nebo pracovníci na vysokých a vyšších odborných školách s biologickým zaměřením
  • specialisté ve službách pro zemědělství, potravinářství nebo u biotechnologických firem orientovaných na výrobu bioproduktů nebo služeb
  • specialisté v orgánech státní správy, kontrolních a inspekčních orgánech (např. Česká plemenářská inspekce, Česká zemědělská a potravinářská inspekce, laboratoře Celní správy, Státní veterinární správy atd.) dále se uplatní na všech pracovištích, která budou zajišťovat provádění zákonů 154/2000 Sb. -- plemenářský zákon, 135/2000 Sb. -- zákon o GM

Oborová rada

Předseda:
prof. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D. - Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat AF MENDELU

Členové oborové rady:

Ing. Stanislav Čepica, DrSc.

doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D. (Ústav chovu a šlechtění zvířat, MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno)

doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc. (Biologický ústav, Lékařská fakulta MU v Brně, Kamenice 5, 625 00 Brno)

prof. RNDr., MVDr. Petr Hořín, CSc. (Ústav genetiky VFU; Palackého 1/3, 612 42 BRNO)

doc. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D. (Centrum polymerních materiálů, Technologická fakulta UTB ve Zlíně, Vavrečkova 275, 760 01 Zlín)

prof. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D. (Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat, MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno)

prof. MVDr. Tomáš Komprda, CSc. (Ústav technologie potravin, MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno)

prof. MVDr. Zbyšek Sládek, Ph.D. (Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat, MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno)

prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc. (Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta MU v Brně, Kamenice 5, 625 00 Brno)

prof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D. (Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat, MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno)