Main page / News

News

Nová 4 letá akreditace oboru je platná do 31. 8. 2024.

Závazná pravidla pro doktorandy oboru dle připomínek Akreditační komise MŠMT k revizi akreditačních spisů:

  • prezentace výsledků v angličtině alespoň na jedné konferenci
  • alespoň 1 publikace v časopise s IF vedeném v databázi WoS1 publikace v časopise bez IF vedeném v databázi Scopus, u které je doktorand prvním autorem

Přihlášky do doktorského studia

Požadavky ke zkoušce z anglického jazyka

Studijní referentka: Ing. Simona Viktorinová (viktori1@mendelu.cz; místnost N1036; tel. klapka 3008)

Aktuality pro doktorské studium, zápisy do studia

prof. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D.: molekulární genetika u savců, genomika savců, detekce polymorfismů DNA, exprese - RNA techniky, příp. analýza populací; metody real-time PCR, automatické sekvenování (ABI 3100), RFLP, DGGE, SSCP, aj.

  • Pracovní název tématu dizertační práce:
    • Efekty variability a exprese genů pro kvalitu vepřového masa

Témata školitele prof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D.: hodnocení diverzity hospodářských zvířat z molekulárních dat, fylogenetika.

  • Pracovní název tématu dizertační práce:
    • Molekulární variabilita a její hodnocení

prof. RNDr. Aleš Knoll, PhD.
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat
MENDELU
tel.: 545 133 184
e-mail: knoll@mendelu.cz

Zveme Vás na nezávaznou návštěvu pracoviště.
Zájemci se mohou přihlásit u školitele co nejdříve, téma práce bude upřesněno.

Dokumenty a formuláře pro doktorské studium.

Termín přijímacího řízení: bude upřesněno, čas bude upřesněn na pracovišti genetiky živočichů Ústavu morfologie, fyziologie a genetiky zvířat.