Main page

Molekulární biologie a genetika živočichů - Ph.D. obor na AF MENDELU

Perspektivní obor, který je postaven na základním i aplikovaném výzkumu v oblasti molekulární genetiky, podpořeným projekty GAČR, MZe ČR a MŠMT ČR.

Vstupní požadavky na uchazeče o přijetí ke studiu

Řádně ukončené studium v Mgr. programu s biologickým zaměřením (např. obor živočišné biotechnologie; buněčná a molekulární biologie; genetika; aplikovaná biologie; zootechnika atd.). Požadavkem přijímací zkoušky jsou znalosti z obecné a molekulární genetiky a biotechnologií s důrazem na schopnost uvádět poznatky do obecných souvislostí. Aktivní znalost anglického jazyka minimálně na střední úrovni. Uchazeč, který se přihlásí na konkrétní téma disertační práce, složí v termínu předepsaném fakultou přijímací zkoušky.

Uzávěrka přihlášek do doktorského studia pro akademický rok 2018/2019 je 11. 5. 2018.


Rozvojový projekt MŠMT ČR - č. 145/2006

Podpora prostupnosti do doktorského studijního oboru Molekulární biologie a genetika živočichů z Mgr. programů na MENDELU

Seznam zpracovaných metodik a materiálů k jednotlivým tématům kurzu.

řešitel - prof. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D.
doba řešení - 2006
anotace - Projekt umožní zadávat nová témata disertačních prací, která by více zaujala i studenty jiných biologicky orientovaných Mgr. studijních programů, což zvýší prostupnost z různých oborů univerzity, i těch, kde molekulární genetika nebyla hlavní náplní jejich studia. Budou zavedeny praktické kurzy moderních, náročných a vysoce sofistikovaných molekulárně-genetických metod a zpracovány podrobné dvojjazyčné manuály pro Ph.D. i Mgr. studenty všech oborů na MENDELU, což podpoří zájem studentů o doktorský stupeň univerzitního vzdělávání.

Činnost GAČR týmu v projektu řešeného v letech 2003-2007

Obor byl v letech 2003 - 2007 podpořen doktorským projektem GAČR 523/03/H076 "Zvýšení metodologické úrovně a teoretického vzdělání studentů akreditovaného DSP 4103V Zootechnika" - doktorand oboru měl možnost se zapojit do činnosti doktorského týmu jehož hlavními cíli jsou: naučit se vést a organizovat tým, zvyšovat své metodologické dovednosti, umožňuje další vzdělávání, podporuje mobilitu o možnosti stáží, zahraniční spolupráci, získávat nové kontakty z ostatních týmů a motivuje studenty, aby úspěšně ukončili doktorské studium ve stanoveném termínu.

Na stránkách GAČR týmu naleznete souhrnný přehled činnosti GAČR týmu Ph.D. studentů Ústavu morfologie, fyziologie a genetiky zvířat z období let 2003 - 2007). Jsou zde vystaveny seznam konferencí a seminářů pořádaných GAČR týmem, včetně přednášek v pdf. (1. 10. 2007)